Το Μυστικό Μας;

Εργαζόμαστε σε κύκλο…

Από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας ακολουθούμε το πρότυπο της συμβολαιακής γεωργίας και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και της οικονομίας της. Ο μεγάλος αριθμός των συνεργατών-αγροτών και η άψογη συνεργασία είναι η απόδειξη ότι αυτό το μοντέλο εργασίας συνάδει με τις αξίες και τα προϊόντα μας. Οι παραγωγοί των ορεινών και ημιορεινών περιοχών εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα, ενώ η καθοδήγηση που τους παρέχεται είναι συνεχής, όπως ακριβώς και η παρακολούθηση των καλλιεργειών μας.

…και προσέχουμε τη γη μας!

Μεριμνούμε για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων με την ελαχιστοποίηση των σκευασμάτων και των επεμβάσεων στη γη κατά την καλλιέργεια. Επιλέγονται αγροί με εδαφολογικά γνωρίσματα που ευνοούν την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και εφαρμόζονται ορθές γεωργικές πρακτικές. Ο εκσυγχρονισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός και η προσπάθεια να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και διανομή οσπρίων δίνουν το πιο ποιοτικό και γευστικό αποτέλεσμα στο πιάτο σας!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Κάθε Σπόρος Κάνει Τον Κύκλο Του!

Κάθε σπόρος, που θα οδηγήσει στη δημιουργία των προϊόντων VΟΙΟΝ, ακολουθεί έναν κύκλο καλλιέργειας που σέβεται τον ρυθμό ανάπτυξής του. Στόχος μας είναι η μέριμνα για τη γη που καλλιεργούμε και η μεγιστοποίηση της απόδοσής της, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα για όλες τις πιθανές καιρικές συνθήκες

q-cert

Οι Πιστοποιήσεις Μας..

Το Πρότυπο ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων. Εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s), τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.

Voion Land Products
Δέσμευση Της Διοίκησης Για Την Πολιτική Ποιότητας Και Ασφάλειας Τροφίμων

Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα του ορισμού της ποιότητας. Η διοίκηση της εταιρείας ‘‘ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ  ΑΒΕΕ’’ η οποία με έδρα στην Γλυκοκερασία Τσοτυλίου Κοζάνης, δεσμεύεται και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη (υλική, τεχνολογική και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε όλες οι δραστηριότητές της που αφορούν την επεξεργασία, την συσκευασία και την διάθεση οσπρίων, δημητριακών και ρυζιού, εντός και εκτός συνόρων, να είναι οργανωμένες και υπό έλεγχο κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα, η υγιεινή και η ασφάλειά τους για τον καταναλωτή. Η Δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της επιχείρησης και υποχρέωσή της έναντι των απαιτήσεων των αρμοδίων αρχών ελέγχου, όσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών.

 Η παρούσα Δέσμευση της Διοίκησης για την πολιτική Ασφάλειας των τροφίμων, είναι σύμφωνη με την Στρατηγική της επιχείρησης, με τον προσδιορισμό του περιεχομένου της, με τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής, με τους Στόχους του ΣΔΑΤ όπως ορίζονται από την επιχείρηση και με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2018 και FSSC v.5.1. Έχουν αναγνωρισθεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους με την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος ΣΔΑΤ που εφαρμόζει η Επιχείρηση. Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων, ο Σκοπός και οι Στόχοι του ΣΔΑΤ είναι διαθέσιμοι προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα με την λειτουργία του συστήματος ΣΔΑΤ, του οποίου ένας κεντρικός άξονας είναι οι εφτά αρχές του HACCP, η επιχείρηση παράλληλα διασφαλίζει:

  • Πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη πλήρως ικανοποιημένους από την ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων.
  • Προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών του.
  • Καθοδήγηση και υποστήριξη των ανθρώπων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ.
  • Προμηθευτές ενημερωμένους που θα δεσμεύονται για την ικανοποίηση των νόμιμων και λογικών απαιτήσεων της επιχείρησης ‘‘ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΒΕΕ’’.
  •  Διοίκηση αφοσιωμένη στις επιταγές του Συστήματος ΣΔΑΤ.
  •  Διοίκηση με βασικό προσανατολισμό την προώθηση Συνεχών Βελτιώσεων του ΣΔΑΤ μέσω της επικαιροποίησης του ΣΔΑΤ.
  • Υποστήριξη άλλων σχετιζόμενων διοικητικών ρόλων για την απόδειξη της ηγεσίας όπως αυτή εφαρμόζεται σε θέσεις ευθύνης.

Η Διοίκηση της επιχείρησης ‘‘ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΒΕΕ”, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο αγοράς ανταγωνισμού, που σέβεται τις επιταγές παραγωγής ασφαλών τροφίμων, διασφαλίζει ότι το ΣΔΑΤ έχει εγκατασταθεί και διατηρείται για την επιτυχία των σκοπούμενων αποτελεσμάτων του, ενσωματώνοντας στην λειτουργία του όλες τις διεργασίες και αλληλοεπιδράσεις τους.

    Cart